Dlaczego powinniśmy edukować chorych na NT

Główne cele edukacji chorych na nadciśnienie tętnicze: uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego,
możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek,
zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych,
osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych.Badania epidemiologiczne wskazują na wciąż niezadowalającą wykrywalność i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Jedną z najczęstszych przyczyn niezastosowania właściwej terapii nadciśnienia tętniczego jest niedostateczna współpraca między chorym a lekarzem. U dużego odsetka chorych jest ona związana z bezobjawowym przebiegiem choroby i wynikającym z niego brakiem motywacji do podjęcia i kontynuacji leczenia.W edukacji chorych na nadciśnienie tętnicze rola lekarza to koordynowanie i przekazywanie informacji dotyczących farmakoterapii, a pozostałą edukacją zajmuje się pielęgniarka. Istotnym zagadnieniem jest możliwość uzyskania od personelu medycznego wyczerpujących informacji, które dotyczą przyczyn choroby, jej następstw i prowadzonego leczenia. Wiedza o tym poprawia współpracę chorego z personelem medycznym. Dlatego niezbędne jest wczesne prowadzenie edukacji chorego (w przypadku dzieci – rodziców, opiekunów), która ma na celu uświadomienie istoty choroby, ryzyka jej powikłań, oraz zasad monitorowania i leczenia (1).
W analizie roli edukacji chorego na nadciśnienie tętniczego zwraca uwagę fakt, że koszty działań profilaktycznych i edukacyjnych są nieporównywalnie mniejsze od wydatków na leczenie powikłań nadciśnienia tętniczego wynikających z braku świadomości całej populacji.Edukacja chorych stanowi więc nieodzowny element postępowania leczniczego u chorych na chorobę nadciśnieniową(2).

1. Januszewicz A., Nadciśnienie tętnicze. Zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia, Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, s. 651-653.
2. Januszewicz A. i in. [red.], Nadciśnienie tętnicze, Medycyna Praktyczna, wyd. II, Kraków 2004, s. 974.\

Katarzyna P.
Artykuł jest częścią pracy licencjackiej udostępnioną w celach edukacyjnych. Kopiowanie i publikowanie zabronione.

Leave a reply

required