Perspektywy pielęgniarek w krajach Europejskich – praca poniżej możliwości i kwalifikacji

Perspektywy pielęgniarek w krajach Europejskich – praca poniżej możliwości i kwalifikacji: raport o pracy pielęgniarek szkolonych na rynkach krajowych i tych migrujących do krajów „starej Europy”.

Raport przedstawia badania Registered Nurse Forecasting (RN4CAST), których celem było wykazanie czy istnieje różnica w obowiązkach i zadaniach wyznaczonych pielęgniarkom pracującym w kraju pochodzenia a tymi które migrowały z kraju rozwijającego się. Podstawą były raporty pielęgniarek z ostatniego dyżuru, na podstawie których porównano ilość czynności poniżej kwalifikacji i wiedzy pielęgniarskiej wykonach na rzecz pacjenta.

Wstęp

Optymalizacja kompletacji pielęgniarskich i ich zakresu obowiązków w instytucjach, które zatrudniają pielęgniarki z innych państw, jest szczególnie ważna, gdyż zatrudnianie międzynarodowo wyszkolonych pielęgniarek może świadczyć o braku wystarczającej ilość kadry w kraju. Jednakowoż raport wykazał, że migrujące pielęgniarki doświadczały niekiedy dyskryminacji rozumianej jako niższa płaca, rzadsze awanse i praca poniżej kwalifikacji ( np. jako pomoc pielęgniarska). Te praktyki pracodawców, negatywnie wpływały na samopoczucie pielęgniarek (Kline, 2003). Inne badania sugerują, że pielęgniarki wykształcone za granicą dążą do spełniania zawodowych standardów pielęgniarskich przyjętych w państwie w którym obecnie są zatrudnione. ( Flynn& Aiken, 2002) (…) I wykazały, że czas i wykorzystanie energii w pracy pielęgniarek często nie są zoptymalizowane. Pielęgniarki z USA, Niemiec i Kanady zapytane o swój ostatni dyżur, konsekwentnie raportowały duży odsetek czynności nie-pielęgniarkich, wykonanych na rzecz pacjenta. Min. wszystkie formy transportowania pacjenta, dostarczanie i odbieranie tac z posiłkami, oraz czynności gospodarskie ( sprzątanie ). Jednocześnie zgłosiły niezbędne czynności pielęgniarskie, których nie mogły wykonać z względu na brak czasu. Obliczono, że czynności, które przez pielęgniarki uważane były za stratę czasu ( np. czekanie ) pochłaniały 6,6% ich czasu na każde 10 godzin pracy ( Hendrich, 2008) . Kolejnych 9,0% czasu pielęgniarki spędzały na wykonywaniu czynności nie-pielęgniarskich takich jak: zmiana pościeli, porządkowanie sal, uzupełnianie kart i formularzy, odbieranie telefonów, szukanie ludzi ( Desjardins,2008).

Badanie Registered Nurse Forecasting (RN4CAST)

Badania Registered Nurse Forecasting (RN4CAST) zostały przeprowadzone w 12 państwach Europejskich: Belgii, Anglii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Niderlandach, Norwegi, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. W wybranych szpitalach badano przynajmniej dwa odziały ogólno medyczne i chirurgiczno-zabiegowe. Ilość uzyskanych odpowiedzi różniła się w zależności od kraju. Najniższa była w Wielkiej Brytanii 39%, najwyższa w Polsce 97% pielęgniarek zakwalifikowanych do badania wzięło w nim udział. Pielęgniarki musiały odpowiedzieć czy szkoliły się w kraju w którym obecnie pracują, a jeśli nie to w jakim. W związku z tym pielęgniarki podzielono na dwie grupy tych które wyszkolone na rynku rodzimym i emigrantki.

Ankieta

Pielęgniarki musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące ich ostatniego dyżuru. Przestawiono im listę obowiązków co do których musiał określić ile razy w ciągu ostatniej zmiany je wykonały ( nigdy, rzadko, czasami, często). Lista składała się z 9 pozycji: pobranie krwi/ założenie wkłucia, transportowanie pacjenta w obrębie szpitala, udzielanie opieki nie-pielęgniarskiej, udzielanie nie-pielęgniarskich świadczeń niedostępnych poza godzinami pracy, dostarczenie posiłków, odbieranie telefonów, organizowanie transportu i skierowań związanych z opuszczeniem przez pacjenta szpitala, odbieranie i rozpakowywanie zaopatrzenia medycznego/sprzętu, sprzątanie sal pacjentów i sprzętu medycznego. Dodatkowo trzeba było sprecyzować czy dyżur był dzienny czy nocny/ ranek, oraz podać swoje wykształcenie i ilość przepracowanych lat.

Wyniki

6,2% badanych pielęgniarek określiła się jako wykształcone w innym kraju niż ten w którym obecnie pracują ( migantki). Liczba ta różniła się pomiędzy różnymi państwami. W Irlandii 38,6%, Szwajcaria22,1%, Anglia 16,7%, Norwegia 5,5%, Niemcy 5,1%, Grecja 5,1%,Belgia 3,1%, Niderlandy 2,4%, Szwecja 2,3%, Hiszpania 1,3%, Finlandia 0,9%. W Polsce wszystkie pielęgniarki biorące udział w badaniu były wykształcone w swoim kraju. We wszystkich krajach, duża liczba ankietowanych przyznała, że „ czasem” lub „ często” wykonują obowiązki poniżej swoich kwalifikacji. Najczęściej jest to odbieranie telefonów i obowiązki urzędnicze, sprawowanie nie-pielęgniarskiej opieki, oraz dbanie o zaopatrzenie i sprzęt. Jednocześnie więcej pielęgniarek imigrantek przyznawało, że wykonywało któraś z 9 wymienionych czynności niż ich koleżanki obywatelki danego kraju.

Podsumowanie

Wszystkie przytoczone badania, potwierdzają, że wiele pielęgniarek wykonuje czynności które są nie związane z opieką pielęgniarską i są poniżej ich kompetencji. Takie obowiązki częściej spadają na pielęgniarki, które nie pochodzą z kraju w którym pracują. Autorzy badania biorą jednak pod uwagę, że w pewnych okolicznościach, czynności określone jako „nie pielęgniarskiej”, w istocie należą do planu opieki pielęgniarskiej i w tych warunkach, mogą być uznane za „pielęgniarskie”, oraz, narzucona lista czynności „ poniżej kwalifikacji” może być w rzeczywistości dłuższa. Rożne są też systemy zdrowia i kształcenia w badanych 12 państwach, badanie nie porównywało ich, dlatego nie wiadomo na ile pielęgniarki wykształcone w innym kraju odwzorowywały swoje doświadczenia z tego kraju a na ile były zmuszone podjąć się czynności nie pielęgniarskich.

Badanie pokazują, że można zoptymalizować czas pracy pielęgniarek i ich energię, oraz ukierunkować na wykonywanie czynności zgodnych z ich kwalifikacjami. Dyrektorzy szpitali powinni zwrócić większą uwagę na lepsze zarządzanie czasem pracy przez personel oraz ustalanie priorytetów, oraz do czynności nie wykwalifikowanych nie delegować wykwalifikowanych pielęgniarek, ale personel do tego wyszkolony.

WHO kładzie nacisk na to jak ważne jest równe traktowanie pracowników w ochronie zdrowia niezależnie od kraju w którym pracownik był wykształcony. Raport stwierdza, że pielęgniarki- imigrantki, skłaniają się do wykonywania niewykwalifikowanej pracy ( np. jako pomoc pielęgniarska) w przeciwieństwie do rodowitych pielęgniarek. Jest to dyskryminujące, gdyż uznaje się że nie zależnie od kraju pochodzenia dyplom pielęgniarski daje te same kwalifikacje. Unie Europejska powinna zapewnić wszystkimi swoim obywatelom równe prawa i traktowanie.

1. Aiken LH et al. (2001). Nurses’ reports on hospital care in five countries.

Health Affairs, 20(3):43–53.

2. Aiken LH et al. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care:

cross-sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the

United States. British Medical Journal, 344:e1717.

3. Hendrich A et al. (2008). A 36-hospital time and motion study: how do

medical-surgical nurses spend their time? The Permanente Journal, 12(3):25–34

4. Flynn L, Aiken LH (2002). Does international nurse recruitment influence

practice values in U.S. hospitals? Journal of Nursing Scholarship, 34(1):65–71.

5. Kline DS (2003). Push and pull factors in international nurse migration.

Journal of Nursing Scholarship, 35(2):107–111.

WHO (2010). WHO global code of practice on the international recruitment

of health personnel. Geneva, World Health Organization (Sixty-third World

Health Assembly, WHA63.16). (http://www.who.int/hrh/migration/code/

WHO_global_code_of_practice_EN.pdf, accessed 1 October 2013).

Fragmenty artykułu z książki wydanej przez WHO „Health Professional mobility in a changing „Europe” rozdział 11 „A multi-country perspective on nurses’ tasks below their skill level (..)”

wybrane i przetłumaczone Magda Z.

Luk Bruyneel, Baoyue Li, Linda Aiken, Emmanuel Lesaffre, Koen Van den Heede

and Walter Sermeus

 

Leave a reply

required